V-Ray 2.0 for SketchUp Service Pack 1 发布

A1E191CE99526E2BD3B0A224

官方网址:V-Ray for SketchUp

V-Ray 2.0 for SketchUp SP1主要更新了以下内容:
•增加了对SketchUp中2014的支持。
•V-Ray2.0 for SketchUp 现在提供了批处理渲染工具,它允许用户一键就能批量渲染全部场景。
•可以通过VRMesh代理文件输出,这样场景内部的组件的创建可以精简。
•当激活 RT render 时,可以实时更新场景。

本次更新亮点:
V-Ray RT CPU & GPU

Dome Light

V-Ray Proxy